Mieszkania chronione treningowe

funkcjonujące w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 95

Zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności […] osobie opuszczającej pieczę zastępczą
w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej […] może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym. Zgodnie z ustawowym zapisem – w zależności od celu udzielania wsparcia – mieszkania chronione prowadzone są jako mieszkania chronione treningowe lub mieszkania chronione wspierane. Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin, bowiem pobyt w mieszkaniu chronionym jest określony (tj. czasowy).

W dniu 28.03.2018 r. Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą Nr XXXVII/534/V/2018 przyjęła, iż Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 95 prowadzi mieszkania chronione treningowe, które zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018, poz.1508) zapewniają usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalania samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy określa Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXVI/239/IV/2013 z dnia 20.03.2013 r. W świetle § 2 ust. 3 ww. Uchwały opłata miesięczna, ustalana jest przez podmiot kierujący w uzgodnieniu  z osobą kierowaną, przy zastosowaniu zasad określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a wysokość odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym wyrażona jako procent miesięcznego kosztu utrzymania jednego miejsca ustalona jest proporcjonalnie do dochodu osoby w stosunku do kryterium dochodowego również wyrażonego w procentach; przy czym zgodnie z pismem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy z dnia 16 marca 2021 r. przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w mieszkaniu chronionym wynosi 404,00 zł. (obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.).

Odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym nie ponoszą jedynie osoby, których dochód nie przekracza odpowiedniego kryterium dochodowego, które od 01.01.2022 r. wynosi tj. 600,00 zł. – kryterium dochodowe na osobę w rodzinie lub 776,00 zł. – kryterium dochodowe ustalone dla osoby samotnie gospodarującej.

Wytyczne składania wniosku (decyzja w sprawie przyznania mieszkania chronionego ma charakter uznaniowy i rozpatrywana jest indywidualnie):

  1. wniosek o przyznanie mieszkania chronionego osoba ubiegająca się (będąca osobą pełnoletnią) składa w PCPR w Poznaniu, ul. Słowackiego 8; wniosek powinien uwzględniać uzasadnienie tj. wskazanie rodzaju i zakresu wsparcia (wniosek prosimy uzupełnić o: postanowienie sądowe w sprawie alimentów oraz potwierdzenie złożenia wniosku do gminy właściwej o przyznanie mieszkania z zasobów gminy wraz ze stanowiskiem gminy w sprawie rozpatrzenia. W przypadku braku ww. załączników, prosimy o wskazanie przyczyny braku dokumentów).
  2. PCPR występuje o opinię dot. oceny w zakresie rzeczywistej konieczności wsparcia osoby ubiegającej się oraz funkcjonowania osoby ubiegającej się – wychowanka pieczy zastępczej – odpowiednio do dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub koordynatora /organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  3. pracownik PCPR przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą ubiegającą się, uwzględniającą sytuację dochodową i możliwość ponoszenia opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym; przy czym termin spotkania, celem sporządzenia wywiadu ustalany jest po otrzymania opinii wskazanej w pkt 2,

 

Ponadto do rozpatrzenia wniosku niezbędne są następujące dokumenty:

  • kopie dokumentów dot. procesu usamodzielnienia (w tym: indywidulany program usamodzielnienia i oświadczenia dot. wskazania opiekuna usamodzielnienia; przy czym uwzględniając możliwość czasowego pobytu w mieszkaniu chronionym – nie będącym miejscem osiedlenia się indywidualny program usamodzielnienia powinien uwzględniać zamierzone działania dot. usamodzielnienia się w zakresie socjalno-bytowym; w przypadku oczekiwania na mieszkanie socjalne/komunalne z zasobów gminy, osoba ubiegająca się zobowiązana jest do udokumentowania powyższego;
  • udokumentowanie kontynuacji nauki lub podjęcia zatrudnienia przez osobę ubiegającą się, w tym posiadany dochód.

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z mieszkania chronionego określone zostają w pisemnych uzgodnieniach dokonywanych pomiędzy: pracownikiem socjalnym organu kierującego (tj. PCPR), pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej prowadzącej mieszkanie chronione (tj. OIK), a osobą ubiegającą się. Termin ustalenia terminu spotkania w siedzibie OIK, celem dokonania ww. uzgodnień następuje po skompletowaniu dokumentacji. Uzgodnienia uwzględniają: cel pobytu, okres pobytu, rodzaj i zakres świadczonego wsparcia, odpłatność osoby korzystającej ze wsparcia, sposób usprawiedliwienia nieobecności w mieszkaniu chronionym oraz zasady i sposób realizacji programu usamodzielnienia osoby lub programu wspierania osoby.

 

Informacje udzielane są pod numerem telefonu:+48 61 8 410 716

Skip to content