Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy (OIK) jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego świadczącą bezpłatną pomoc specjalistyczną, obejmującą swoim działaniem teren powiatu poznańskiego.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

  • udzielenie szybkiej i doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
    z wyłączeniem przypadków dotyczących bezdomności,
  • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, socjalnego, prawnego oraz pedagogicznego,
  • organizacją grup wsparcia oraz grup edukacyjno- terapeutycznych dla mieszkańców hostelu,
  • prowadzeniem mieszkań chronionych,
  • realizacją powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • prowadzenie terapii wspierającej,
  • współpraca z różnymi instytucjami pomocowymi oraz w ramach zespołów interdyscyplinarnych dotyczących problemu przemocy w rodzinie.

 

Procedura przyjęcia do OIK Kobylnica

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela Klientom znajdującym się w sytuacji kryzysowej bez względu na ich dochód schronienia (wsparcie stacjonarne) lub wsparcia specjalistów: prawnika, psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego (wsparcie doraźne).

Wsparcie doraźne jest udzielane nieodpłatnie w siedzibie OIK Kobylnica, oraz w punktach interwencji kryzysowej każdej osobie, która znajduje się w kryzysie, bez względu na jej dochód. W ramach wsparcia stacjonarnego OIK zapewnia Klientom nieodpłatne schronienie w hostelu oraz wyżywienie. Osoby wymagające wsparcia stacjonarnego, składają wniosek o wydanie skierowania do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu dotyczącego przyjęcia do OIK w trybie stacjonarnym za pośrednictwem właściwej jednostki pomocy społecznej (OPS). Do wniosku OPS załącza wywiad środowiskowego w dotychczasowym miejscu zamieszkania Klienta oraz opinię o funkcjonowaniu osoby kierowanej.

W nadzwyczajnych sytuacjach możliwe jest przyjęcie Klienta w ramach wsparcia stacjonarnego w trybie interwencyjnym, tj. bez skierowania PCPR. Tymczasową decyzję podejmuje Dyrektor OIK na czas nie dłuższy niż 7 dni. W następnym dniu roboczym po przyjęciu interwencyjnym pracownik socjalny OIK – zawiadamia jednostkę pomocy społecznej właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania Klienta o potrzebie współpracy w celu ustalenia planu pomocy – sporządza wywiad środowiskowy z Klientem – przekazuje Dyrektorowi PCPR wniosek Klienta o wydanie skierowania.

Pobyt w Ośrodku (w hostelu) trwa maksymalnie 3 miesiące.

KONTAKT:

62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 95

tel. 61 8150363, 61 8150369
e-mail: oikkobylnica@powiat.poznan.pl

 

Informacje udzielane są pod numerem telefonu:+48 61 8 410 716

Skip to content