Środowiskowy Dom Samopomocy

W 2022 roku na zlecenie Powiatu Poznańskiego działa Środowiskowy Dom Samopomocy
w Puszczykowie typu AB prowadzony przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich
„Pomoc Maltańska”.

Decyzję administracyjną o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy na korzystanie
z usług ośrodka wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu z upoważnienia Starosty Powiatu Poznańskiego.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE W FORMIE KORZYSTANIA Z USŁUG I FORM REHABILITACJI W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY?

O udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy może starać się osoba, która ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymaga częściowej opieki pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają hospitalizacji ani pobytu w stacjonarnej placówce. Podstawowym zadaniem placówki jest zapobieganie nawrotom choroby oraz podtrzymywanie
i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

ZASADY KIEROWANIA DO OŚRODKÓW WSPARCIA

Wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Osoba zainteresowana do wniosku musi dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa
    o występujących zaburzeniach psychicznych
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa
    w zajęciach.
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba takie posiada.

Następnym krokiem jest przekazanie przez ośrodek pomocy społecznej kompletu dokumentów wraz
z wywiadem środowiskowym do jednostki kierującej, jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, które w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę do ŚDS.

Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to czas potrzebny na ocenę przez zespół wspierająco-aktywizujący ŚDS możliwości kompleksowej pomocy dla nowego uczestnika oraz przygotowanie dla niego indywidualnego programu (indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego dla uczestnika).

Przed upływem okresu na jaki wydana została pierwsza decyzja kierująca na pobyt w ŚDS, uczestnik powinien wypełnić wniosek o przedłużenie pobytu w placówce i złożyć go do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.
W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie pobytu nie jest wymagana aktualizacja zaświadczeń lekarskich.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Kierownika ŚDS i zespół wspierająco – aktywizujący ośrodka, dokument przekazany zostanie do PCPR w celu przedłużenia decyzji dotyczącej  pobytu uczestnika w ŚDS, którą poprzedza wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika właściwego OPS.

Dane adresowe:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie

Dworcowa 16
62-041 Puszczykowo
Telefon: +48 618 194 446
Fax: +48 618 194 446
e-mail: maltadom@wp.pl

Informacje udzielane są pod numerem telefonu:

+48 61 84 10 716

Skip to content