Mieszkanie chronione wspierane

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług
w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki
, może być przyznane wsparcie
w mieszkaniu chronionym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż na terenie Powiatu Poznańskiego
w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2 (gm. Dopiewo) od dnia 01.07.2021 r. funkcjonują mieszkania chronione wspierane przeznaczone dla:

 • uczestników projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” realizowanym przez PCPR w Poznaniu,
 • dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

W ramach ww. zadania jest realizowane wsparcie w formie pobytu w mieszkaniach chronionych wspieranych, które są formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagająca te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Wymagane dokumenty (w załączeniu):

 1. wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego wspieranego (wniosek powinien uwzględniać zakres wymaganego wsparcia),
 2. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego PCPR
  w Poznaniu,
 3. oświadczenie o niekaralności (wg wzoru),
 4. oświadczenie dot. poinformowania o treści art. 10 i 41 k.p.a (wg wzoru),
 5. oświadczenie o dochodzie ze wskazaniem wysokości dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (wg wzoru),

uwaga: wysokość dochodu powinna być udokumentowana odpowiednimi zaświadczeniami,

 • zaświadczenie lekarskie (wg wzoru),
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu pełnosprawności (w przypadku posiadania).


Powyższe dokumenty należy przesłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, celem dalszego rozpatrzenia:

60-823 Poznań, ul. Słowackiego 8 lub na maila: sekretariat@pcpr.powiat.poznan.plPobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym jest odpłatny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wspieranych określa Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXIX/364/VI/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. 
W świetle § 3 ww. Uchwały opłata miesięczna, ustalana jest przez podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, przy zastosowaniu zasad określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wyrażona jako procent miesięcznego kosztu utrzymania jednego miejsca ustalona jest proporcjonalnie do dochodu osoby w stosunku do kryterium dochodowego również wyrażonego w procentach,  miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w mieszkaniu chronionym wspieranym wynosi 1.634,00 zł.

Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty kryterium odchodowego (art. 97 ust. 1 ups).

W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. Usługi świadczone w mieszkaniach chronionych wspieranych będą spełniały standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822) i gwarantować mieszkańcom wsparcie w:

 1. Wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących:
 2. przemieszczania się,
 3. utrzymania higieny osobistej,
 4. ubierania się,
 5. sprzątania,
 6. zakupów i przygotowywania posiłków,
 7. załatwiania spraw osobistych;
 8. Realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobie:
 9. utrzymywania więzi rodzinnych,
 10. uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Wsparcie, o którym mowa powyżej będzie zapewnione w szczególności przez:

 1. Pracownika socjalnego,
 2. Psychologa i/lub terapeuty w zależności od potrzeb danej osoby,
 3. Asystenta osoby niepełnosprawnej i/lub opiekuna osoby niesamodzielnej – w zależności od potrzeb danej osoby.

Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wspieranym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki prowadzącej mieszkanie chronione wspierane, a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wspieranym (art. 53 ust. 9 ups).

Decyzję wydaję się na czas określony (art. 53 ust. 7 ups).

Skip to content