Tryb rozpatrywania wniosku o przyznanie mieszkania chronionego treningowego

funkcjonującego w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 95

Zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021, poz. 2268 ze zm.)  osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności […] osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej […] może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym treningowym, przy czym zgodnie z ustawowym zapisem – w zależności od celu udzielania wsparcia – mieszkania chronione prowadzone są jako mieszkania chronione treningowe lub mieszkania chronione wspierane, a pobyt w mieszkaniu chronionym jest określony (tj. czasowy).

W dniu 28.03.2018 r. Rada Powiatu w Poznaniu Uchwałą Nr XXXVII/534/V/2018 przyjęła, iż Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 95 prowadzi mieszkania chronione treningowe, które zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U.
z 2021, poz. 2268 ze zm.) zapewniają usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Zgodnie z art. 53 ust. 11 u.p.s. wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

Pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym jest odpłatny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych funkcjonujących w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy określa Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXVI/239/IV/2013 z dnia 20.03.2013 r. W świetle § 2 ust. 3 ww. Uchwały opłata miesięczna, ustalana jest przez podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, przy zastosowaniu zasad określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wyrażona jako procent miesięcznego kosztu utrzymania jednego miejsca ustalona jest proporcjonalnie do dochodu osoby w stosunku do kryterium dochodowego również wyrażonego w procentach; przy czym zgodnie z pismem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy z dnia 11 marca 2022 r. przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w mieszkaniu chronionym treningowym wynosi 404,00 zł. (obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r. ).

Odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym nie ponoszą jedynie osoby, których dochód nie przekracza odpowiedniego kryterium dochodowego, które od 01.01.2022 r. wynoszą tj.

  • 600,00 zł. – kryterium dochodowe na osobę w rodzinie,
  • 776,00 zł. – kryterium dochodowe ustalone dla osoby samotnie gospodarującej.

Wytyczne składania wniosku (decyzja w sprawie przyznania mieszkania chronionego ma charakter uznaniowy i rozpatrywana jest indywidualnie):

  1. wniosek o przyznanie mieszkania chronionego treningowego osoba ubiegająca się (będąca osobą pełnoletnią) składa w PCPR w Poznaniu, ul. Słowackiego 8; wniosek powinien uwzględniać uzasadnienie tj. wskazanie rodzaju i zakresu wsparcia. Wniosek prosimy uzupełnić o: postanowienie sądowe w sprawie alimentów oraz potwierdzenie złożenia wniosku do gminy właściwej o przyznanie mieszkania z zasobów gminy wraz ze stanowiskiem gminy w sprawie rozpatrzenia. W przypadku braku ww. załączników, prosimy o wskazanie przyczyny braku dokumentów.
  2. PCPR występuje o opinię dot. oceny w zakresie rzeczywistej konieczności wsparcia osoby ubiegającej się oraz funkcjonowania osoby ubiegającej się – wychowanka pieczy zastępczej – odpowiednio do dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub koordynatora/organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:

a) jaka jest aktualna sytuacja wychowanka ? (nauka, praca, zdrowie, sytuacja rodzinna, sytuacja finansowa, in.),

b) jakie są możliwość powrotu wychowanka do środowiska rodzinnego? (jeśli nie ma – dlaczego?),

c) z jakiego powodu wychowanek nie może kontynuować pobytu w placówce opiekuńczo – wychowawczej, bądź rodzinie zastępczej?,

d) jakie podjęto działania pomocowe w celu usamodzielnienia wychowanka poza pieczą zastępczą?,

e) czy wychowanek ma zasądzone alimenty, jeśli tak – na jakiej podstawie i w jakiej wysokości, jeśli nie –dlaczego?

f) czy wychowanek ma złożony/uaktualniony wniosek o przydział mieszkania socjalnego, jeśli tak – od kiedy i w jakiej gminie, jaki jest aktualny stan sprawy, jeśli nie – dlaczego nie podjęto działań
w tym zakresie?,

g) trudności wychowanka w codziennym funkcjonowaniu i w czynnościach związanych
z funkcjonowaniem,

h) czy wychowanek jest osobą konfliktową, agresywną,  czy ma problemy z używkami, czy ma problemy z prawem?,

i) jak wychowanek rozwiązywał dotychczasowe konflikty rówieśnicze?,

j) jakim rodzajem współpracy wychowanek jest zainteresowana w ramach pobytu w mieszkaniu chronionym?,

k) czy wychowanek miał możliwość skorzystania z mieszkania usamodzielnienia, jeśli tak – jak sobie
 w nim radził, jakiej pomocy potrzebował, ile czasu przebywał, jeśli nie – dlaczego nie skorzystał
z tej formy pomocy?,

l) czy i jak wychowanek stosuje się do obowiązującego regulaminu, określonych zasad?,

m) czy wychowanek jest pod stałą opieka lekarzy specjalistów, jeśli tak – jakich, od kiedy, z jakiego powodu, wdrożone leczenie, dalsze zalecenia?.

  1. pracownik PCPR przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą ubiegającą się, uwzględniającą sytuację dochodową i możliwość ponoszenia opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym; przy czym termin spotkania, celem sporządzenia wywiadu ustalany jest po otrzymania opinii wskazanej w pkt 2,

Ponadto do rozpatrzenia wniosku niezbędne są następujące dokumenty:

  • kopie dokumentów dot. procesu usamodzielnienia (w tym: Indywidualny Program Usamodzielnienia i oświadczenia dot. wskazania opiekuna usamodzielnienia; przy czym uwzględniając możliwość czasowego pobytu w mieszkaniu chronionym – nie będącym miejscem osiedlenia się  indywidualny program usamodzielnienia powinien uwzględniać zamierzone działania dot. usamodzielnienia się w zakresie socjalno-bytowym; w przypadku oczekiwania na mieszkanie socjalne/komunalne z zasobów gminy, osoba ubiegająca się zobowiązana jest do udokumentowania powyższego;
  • udokumentowanie kontynuacji nauki lub podjęcia zatrudnienia przez osobę ubiegającą się, w tym posiadany dochód.

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z mieszkania chronionego określone zostają w pisemnych uzgodnieniach dokonywanych pomiędzy: pracownikiem socjalnym organu kierującego (tj. PCPR), pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej prowadzącej mieszkanie chronione (tj. OIK), a osobą ubiegającą się. Termin ustalenia terminu spotkania w siedzibie OIK, celem dokonania ww. uzgodnień następuje po skompletowaniu dokumentacji. Uzgodnienia uwzględniają: cel pobytu, okres pobytu, rodzaj
i zakres świadczonego wsparcia, odpłatność osoby korzystającej ze wsparcia, sposób usprawiedliwienia nieobecności w mieszkaniu chronionym oraz zasady i sposób realizacji programu usamodzielnienia osoby lub programu wspierania osoby.

Działania Stron oraz terminy i sposoby realizacji poszczególnych działań uwzględnione natomiast zostają już po przyjęciu do mieszkania chronionego w Indywidualnym Programie Wsparcia; po upływie
3 miesięcy Zespół do spraw Oceny Sytuacji wraz z osobą przebywającą w mieszkaniu chronionym dokona podsumowania realizacji działań zawartych w ww. Programie, przy czym w przypadku m.in. nierealizowania IPW i nieprzestrzeganiu uzgodnień, Dyrektor OIK występuje z wnioskiem o uchylenie decyzji o przyznaniu pomocy w formie mieszkania chronionego.

W przypadku pytań, odpowiedzi udziela: Małgorzata Łuczak, Izabela Kasprzak Tel. 618410716

Skip to content