Zadania zespołu Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej realizuje zadania ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w następujących obszarach:

KANDYDACI NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ:

 • Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 • Prekwalifikacja na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zostają skierowani na szkolenie po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji pod kątem spełniania warunków ustawowych dokonywanej na zespołach prekwalifkacyjnych.

 • Kwalifikacja na rodzinę zastępczą

– Na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej organizuje zespół kwalifikacyjny, który decyduje o możliwości wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie spełniania odpowiednich warunków i  ukończenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

– Na wniosek Sądu organizator rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie zebranej dokumentacji, wizyty w miejscu zamieszkania kandydatów dokonuje analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, którą przekazuje wraz opinią psychologiczną do właściwego Sądu.

 • Działania promujące ideę rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny zastępczej w społeczeństwie.
 • Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI:

 • Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń, mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.
 • Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
  w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; zapewnienie rodzinom dostępu do pomocy prawnej oraz prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
 • Objęcie rodziny zastępczej wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy.
 • Podejmowanie działań mających na celu integrację rodzin zastępczych.
 • Dokonywanie oceny rodziny zastępczej.
 • Prowadzenie rejestru danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. Organizowanie badań psychologicznych w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, którą ww. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą są zobowiązane dostarczyć co 2 lata.

DZIECKO W PIECZY ZASTĘPCZEJ

 • Gromadzenie dokumentacji dotyczącej dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, przygotowanie rodziny zastępczej do przyjęcia dziecka i przekazanie stosownej dokumentacji.
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
 • Przygotowanie planu pomocy dziecku.
 • Zapewnienie dzieciom w rodzinnej pieczy zastępczej dostępu do specjalistycznej pomocy,
  w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
 • Informowanie właściwego sądu o możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub,
  w przypadku nieprzekazania takiej informacji w ciągu 18 miesięcy od umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęciu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej.
 • Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodziny przysposabiającej.

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 • Pomoc w wypełnianiu dokumentacji w ramach przygotowania do procesu usamodzielnienia.
 • Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

POZOSTAŁE ZADANIA:

 • Zapewnianie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.
 • Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Poznańskiego.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.
 • Przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy.

Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną,
w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

Skip to content