Rodzina zastępcza jest jedną z form pomocy dziecku, która z założenia ma charakter tymczasowości. Opiekunowie przyjmują do swojej rodziny dziecko, które z różnych przyczyn nie może wychowywać się w swojej rodzinie naturalnej. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu pokonania  trudności, które były przyczyną umieszczenia go w pieczy lub jeśli to niemożliwe – do czasu uregulowania jego sytuacji prawnej i zgłoszenia tego faktu do ośrodka adopcyjnego.

Rodziną zastępczą mogą być osoby, które:

– są w związku małżeńskim lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim,

– są odpowiedzialne – dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

– mają pełnię władzy rodzicielskiej

– nie były karane

– wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeśli został on zasądzony)

– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych

– są zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i opinią psychologiczną)

– zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe

– przebywają na terenie naszego kraju

– posiadają stałe źródło dochodów (co najmniej jedna z osób)

– odbyły szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą i zostały zakwalifikowane do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze organizowane jest przez tut. Centrum dla osób mieszkających na terenie gmin powiatu poznańskiego.

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o przyjęcie na szkolenie (osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poprzez e-PUAP). Na tej podstawie zostaniecie Państwo wpisani na listę osób oczekujących na szkolenie.

Przed rozpoczęciem grupy szkoleniowej rozpoczynamy proces kwalifikacji na szkolenie, który polega na:

– skompletowaniu przez kandydatów dokumentów wyszczególnionych w procedurze kwalifikowania (zaświadczenie o stanie zdrowia, zaświadczenie o stanie cywilnym/odpis zupełny aktu małżeństwa, orzeczenie Sądu dot. rozwodu, oświadczenia),

– badaniach psychologicznych w siedzibie PCPR,

– wizycie pracowników PCPR w miejscu zamieszkania kandydatów.

Powyższe stanowią podstawę do zebrania się zespołu dokonującego wstępnej akceptacji na szkolenie –  wydania przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny kandydata pod względem spełniania warunków ustawowych. Kandydaci uzyskujący pozytywną ocenę w ww. zakresie otrzymują skierowanie na bezpłatne szkolenie dla osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej organizowane przez PCPR.

Zgodnie z procedurą kwalifikowania kandydatów, w szkoleniu uczestniczą małżonkowie / konkubenci lub osoby nie pozostające w związku.

Po ukończeniu szkolenia kandydaci mogą złożyć wniosek o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, o którego wydaniu decyduje zespół.

Kandydaci na rodziny zastępcze zawodowe i osoby, które chcą utworzyć rodzinne domy dziecka, oprócz podstawowego szkolenia dla rodzin niezawodowych, zobowiązani są także do odbycia obowiązkowych szkoleń dodatkowych z zakresu zawodowej opieki zastępczej.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 61 2269 206 lub mailowego na adres sekretariat@pcpr.powiat.poznan.pl

Druki dla kandydatów na rodziny zastępcze

Skip to content