Świadczenia dla rodzin zastępczych

Na podstawie art. 37, 80 – 92 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Udziela się pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w: rodzinie zastępczej spokrewnionej i niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą tej rodziny zastępczej, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli uczy się:

  • w szkole,
  • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  • na uczelni,
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

Rodzinie zastępczej starosta może przyznać świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo.

Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym 500+”.

Świadczenia i dodatki, o których mowa powyżej są udzielane na wniosek rodziny zastępczej.

Wniosek, o którym mowa wyżej, rodzina zastępcza składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Zgodnie z §2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko bądź lub osobę uczącą się do 20. roku życia, a w przypadku osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia przysługuje świadczenie dobry start.

Przyznanie lub odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji administracyjnej, z wyłączeniem świadczenia „Dobry Start” które jest świadczeniem przyznawanym bezdecyzyjnie.

Osoby otrzymujące świadczenia, są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie ich sytuacji życiowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń (np. zmiana adresu).

Skip to content