Warunki otrzymania pomocy

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy pomocy,
w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny oraz zobowiązania PCPR
i cudzoziemca.


Okres pomocy

Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.


Zakres pomocy

  1. świadczenie pieniężne w wysokości od 721 zł do 1450 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na:
    • utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
    • pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego;
  2. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  3. pracę socjalną;
  4. poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
  5. udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;
  6. inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

Skip to content