Powiat Poznański od 8 kwietnia 2024 roku rozpocznie nabór wniosków na realizację usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Celem Programu jest:

• wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę osobami

ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

• czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym, zamieszkującymi na terenie powiatu poznańskiego. Skorzystanie z pobytu osoby niepełnosprawnej przez okres 7 lub 14 dni pod całodobową opieką personelu Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach jest bezpłatne.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?

1. Zapoznaj się z zasadami realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024,

2. Zapoznaj się z regulaminem programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024,

3. Wypełnij dokumenty przystąpienia do programu, które znajdziesz poniżej,

4. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie

o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki,

5. Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu

Realizatorem programu „Opieka wytchnieniowa”  dla JST – edycja 2024 na terenie powiatu poznańskiego jest:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

ul. Leśne Zacisze 2

62-070 Dopiewo

Osoba do kontaktu – Piotr Rejmak

Tel. 61 814 80 49

e-mail: opieka.wytchnieniowa@dpslisowki.pl

Dokumenty do pobrania:

Skip to content