Deklaracja dostępności serwisu pcpr.powiat.poznan.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pcpr.powiat.poznan.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-04-02

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Czerniak, anna.czerniak@pcpr.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8410 710. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Adres: ul.Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy Słowackiego

Wejście do budynku jest przystosowane do osób niepełnosprawnych zawiera trzy stopnie, przy ktorych zamontowany jest zjazd dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się winda

W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych należące do miejskiej strefy parkowania

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem

W placówce jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących. Prosimy zgłosić taką potrzebę np. SMS-em na numer tel.: 501-664-998 lub drogą mailową na adres: sekretariat@pcpr.powiat.poznan.pl na trzy dni przed planowaną wizytą.

Skip to content