Celem domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jest wsparcie matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w tym uczestników projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” realizowanego przez PCPR w Poznaniu.

Ww dom mieści się w 5 domkach dwupiętrowych, posiadających łącznie 30 miejsc w Lisówkach, przy ul. Leśne Zacisze 2 (obok Domu Pomocy Społecznej) w gminie Dopiewo, stanowiących własność Powiatu Poznańskiego.

Postępowanie w sprawie skierowania do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Decyzje o skierowaniu do „domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z upoważnienia Starosty, na podstawie wniosku osoby zainteresowanej i dokumentacji zgromadzonej przez właściwy OPS.

Wniosek, osoba ubiegająca się o skierowanie składa do właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji przesyła  do PCPR w Poznaniu.

Wymagane dokumenty: (§ 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi).

  1. Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu,
  2. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej,
  3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazać zdrowotnych do umieszczenia w domu,
  4. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka,
  5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania),
  6. Opinia ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu w domu.

Standard podstawowych usług świadczonych przez dom obejmuje min.:


Usługi świadczone w Domu będą spełniać standardy określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2005 r. Nr 43 poz. 418). 4.

Wsparcie, o którym mowa powyżej będzie zapewnione w szczególności przez:

  1. Pracownika socjalnego,
  2. Psychologa i/lub terapeuty,
  3. Pozostałą kadrę.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży określa Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXIX/363/VI/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. W świetle § 3 pobyt w Domu jest odpłatny, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego. Opłata miesięczna, ustalana jest przez podmiot prowadzący, a w przypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione – podmiot zlecający zadanie, uwzględniając warunki pobytu, w szczególności zakres przyznanych usług oraz obowiązki osoby przebywającej w domu (art. 97 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wynosi 1.634,00 zł.