Powiatowe Centrum Rodzinie realizowało projekt skierowany do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Celem szczegółowym projektu było wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

– zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego),
– zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki dofinansowaniu ze środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat Poznański zakupił:

– 96 sztuk wyspecjalizowanego sprzętu, który ułatwi dzieciom kształcenie w trybie zdalnym.

– 230 litrów płynu dezynfekującego

– 5 500 maseczek

– 6 000 sztuk rękawiczek

Dodatkowo placówka w Kórniku Bninie otrzymała 40 sztuk kombinezonów ochronnych, które wyposażą miejsca odbywania kwarantanny.

W ramach projektu wsparcie uzyskały dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówki: Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu, Ośrodek Wsparcia Rodziny oraz Dom Dziecka w Kórniku Bninie.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 274 201,80 z czego 231 097,27 zł przekazanych zostało ze środków europejskich, a 43 104,53 zł to dofinansowanie krajowe.