Poradnictwo prawne

Radcowie prawni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielają porad mieszkańcom powiatu poznańskiego, rodzicom zastępczych i osobom usamodzielniany w formie ustnej, telefonicznej i mailowej, w szczególności w zakresie:

 • prawa rodzinnego:
 • stosunków między rodzicami i dziećmi, w tym władzy rodzicielskiej, jej ograniczenia
  i pozbawienia, prawo do kontaktu z dzieckiem (rodziców biologicznych i innych członków rodziny biologicznej dziecka), ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • opieki nad dzieckiem
 • obowiązku alimentacyjnego (zakres, sposoby dochodzenia, egzekucja)
 • przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie
 • rozwód i separacja
 • podział majątku między małżonkami
 • ubezwłasnowolnienia,
 • postępowania administracyjnego i cywilnego (przebieg postępowania, przywracania terminów, odwołania od decyzji, orzeczeń, wymagania formalne pisma procesowego/ wniosku w postepowaniu administracyjnym),
 • pomocy społecznej:
 • zasady przyznawania świadczeń
 • zasady odpłatności za pobyt w DPS
 • wsparcie dla osób z niepełnosprawnością w ramach dofinansowania z PFRON,
 • pieczy zastępczej:
 • uprawnienia rodziny zastępczej
 • możliwość zmiany nazwiska dziecka w pieczy zastępczej
 • wsparcie dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych
 • ustanowienie i rozwiązanie rodziny zastępczej,
 • innych dziedzin prawa:
 • prawa ubezpieczeń społecznych (zasady przyznawania świadczeń, zasady odwoływania się od decyzji ZUS)
 • prawa podatkowego (wspólne opodatkowanie z dzieckiem, podatkowe skutki dziedziczenia, ulgi podatkowe)
 • prawa spadkowego (zasady dziedziczenia, krąg spadkobierców, testament, zachowek, dziedziczenie przez małoletniego, stwierdzenie nabycia spadku).

Telefon kontaktowy: 61 8410 710

Skip to content