Wsparcie psychologiczne

Psychologowie udzielają pomocy w kwestiach związanych z funkcjonowaniem psychospołecznym mieszkańców powiatu poznańskiego (osobom indywidualnym, parom, rodzinom), w szczególności:

 • osobom znajdującym się w kryzysowej sytuacji życiowej (osobistej, rodzinnej, materialnej itp.),
 • osobom doświadczającym problemów w funkcjonowaniu psychicznym,
 • osobom chorym somatycznie,
 • osobom z niepełnosprawnościami.

Trudności, z jakimi można się zgłaszać po wsparcie psychologiczne, to: konflikty w rodzinie, sytuacje kryzysowe, problemy opiekuńczo-wychowawcze, problemy w relacjach partnerskich, przemoc w rodzinie, zaburzenia rozwojowe, emocjonalne,  zachowania u dzieci i młodzieży, uzależnienia.

W ramach świadczonej pomocy, psycholodzy:

 • udzielają wsparcia psychologicznego osobom lub rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe,
 • prowadzą oddziaływania terapeutyczne wspomagające pokonywanie problemów oraz rozwijające i wzmacniające zasoby osób i rodzin,
 • wspierają rodziny zastępcze i biologiczne w momencie przejścia dziecka do pieczy zastępczej oraz pomagają we wzajemnych kontaktach obu rodzin w trakcie pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 • udzielają informacji odnośnie praw, możliwości oraz instytucji, do których można się zgłosić,
  by uzyskać odpowiednią pomoc,
 • przeprowadzają badania psychologiczne, stosując metody diagnostyczne, psychometryczne
  i projekcyjne.

Mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać się po pomoc listownie, mailowo, telefonicznie albo przychodząc osobiście do PCPR.

Telefon kontaktowy: 61 2222 914, 61 8410 616 oraz 61 84 10 710

Skip to content