Dokumenty do pobrania:

MODUŁ I

W ramach programu realizowane są następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie A1 – oprzyrządowanie samochodu

Zadanie A2, A3  – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Zadanie A4 – oprzyrządowanie samochodu

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie B1, B3, B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek AS dziecko B1 i B4

Zadanie B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Zadanie B5 – sprawność techniczna sprzętu elektronicznego

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie C1- Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie C2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie C3 – Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie C4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Zadanie C5 – Pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Zadanie D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Przekazanie przyznanych środków finansowych

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauk.

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II można zapoznać się pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, dostępne są pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-obowiazujace/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/

W celu złożenia dokumentów w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać, PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Poniżej przedstawiamy film informacyjny jak założyć profil zaufany

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Infolinia: 0 800 889 777 dostępna w godzinach od 9:00 do 17:00.

OPŁATY:

Wniosek nie podlega opłacie

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Iwona Witkowska-Bury

e-mail:  iwona.bury@pcpr.poznan.pl

tel. 61 84 10 714