Jak zostać rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci potrzebujących bezpiecznego środowiska zastępczego.

Rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim będący w stanie zapewnić dziecku opiekę i bezpieczeństwo, którzy:

– dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej,

– posiadają pełnie władzy rodzicielskiej,

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem na umyślne przestępstwo,

– wypełniają obowiązek alimentacyjny (gdy wynika on z tytułu egzekucyjnego),

– nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,

– są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami lekarskimi o stanie zdrowia oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,

– przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

– w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

Jeśli chcesz zostać rodzicem zastępczym, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o przyjęcie na szkolenie. Kolejnymi etapami są: prekwalifikacja, uczestnictwo w szkoleniu i kwalifikacja na rodzinę zastępczą. Szczegółowe informacje na temat przebiegu tego  procesu znajdują się w załączonej procedurze kwalifikowania kandydatów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego z pracownikami organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 61 2269 206 lub 61 8410 710  / pcpr@powiat.poznan.pl

Dokumenty do pobrania

  1. Procedura kwalifikowania kandydatów
  2. Wniosek o przyjęcie na szkolenie
  3. Wniosek o wszczęcie procedury
  4. Oświadczenie dot. danych
  5. Oświadczenie kandydatów
  6. Wniosek o wydanie kwalifikacji
Skip to content