Wniosek o dofinansowanie osób niepełnosprawnych poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi moduł III

W ramach Modułu III wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

1) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

2) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

 Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.
W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki
w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

7) pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) – https://sow.pfron.org.pl/.

Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się 10 kwietnia bieżącego roku.

Korzystanie z systemu, zarówno dla Wnioskodawcy jak i dla Państwa, możliwe jest bez wychodzenia z domu, przez 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu.

Składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie zarówno dla Wnioskodawców, jak i dla Realizatorów – złożenie i procedowanie wniosku w systemie nie powoduje konieczności wychodzenia z domu, jest zgodne z wprowadzonymi obostrzeniami wykluczającymi spotykanie się w większej grupie osób, pozwala na pracę zdalną.

Istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie SOW również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

  • wypełnienie i złożenie wniosku,
  • dokonanie ewentualnych uzupełnień,
  • uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania

OPŁATY:

Wniosek nie podlega opłacie

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania:

Anna Pawlak,                                                           Sylwia Popławska-Weilandt

e-mail: anna.pawlak@pcpr.poznan.pl                 sylwia.weilandt@pcpr.poznan.pl

tel. 61 22 28 855                                                      tel. 61 22  22 906

Skip to content