Turnusy rehabilitacyjne

Wniosek do pobrania

informacja o stanie zdrowia do wniosku o uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym

Informacja dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku.

 1. Wniosek można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój 137 lub wydrukować ze strony internetowej www.pcpr.powiat.poznan.pl
 2. Wypełniony czytelnie i starannie wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
 3. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza, kwoty:
  – 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  – 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.
 4. W przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą ten dochód został przekroczony.
 5. Wniosek niekompletny wymaga uzupełnienia w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków
  w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Rozpatrywanie wniosków następuje po otrzymaniu informacji z PFRON o wysokości środków na dany rok oraz po podziale tych środków na zadania przez Radę Powiatu w Poznaniu.
 7. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o obowiązujące Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków PFRON.
 8. O przyznaniu lub o odmowie dofinansowania Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.
 9. Realizacja wniosku rozpatrzonego pozytywnie obejmuje:
  a) wybór turnusu przez osobę niepełnosprawną (w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia
  o przyznanym dofinansowaniu),
  b) przekazanie do PCPR informacji o wyborze turnusu, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego
  c) weryfikację dokonanego wyboru turnusu przez pracownika działu ds. osób niepełnosprawnych poprzez sprawdzenie:
  – czy wybrany ośrodek i organizator posiadają odpowiedni wpis do rejestru ośrodków i organizatorów obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną,
  – czy ośrodek, w którym odbędzie się turnus jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami,
  d) przekazanie oświadczenia do organizatora turnusu wraz z informacją o wyborze ośrodka i terminu turnusu,
  e) przekazanie dofinansowania na rachunek organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia od organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu,
  f) rozliczenie przekazanego dofinansowania na podstawie faktury oraz informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego.  

OPŁATY:

Wniosek nie podlega opłacie

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Aleksandra Koziarzewska

e-mail: aleksandra.koziarzewska@pcpr.poznan.pl

tel. 61 22  22 905

Skip to content