PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Powiat Poznański zaprasza jednostki samorządu gminnego, a także placówki edukacyjne i wsparcia z terenu powiatu do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach kolejnej edycji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.  

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

W 2022 roku program realizowany będzie w następujących obszarach:

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Podmiot zainteresowany uzyskaniem wsparcia musi udokumentować potrzebę realizacji działań służących zapewnieniu dostępności w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wybudowanym i użytkowanym przed dniem 12 kwietnia 2002 r. i przedłożyć w tym zakresie stosowny projekt.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 165 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – części kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.

Adresatami programu w ww. obszarze są: zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Dofinansowanie obejmuje część kosztów likwidacji barier w urzędach wybudowanych i użytkowanych przed 1 stycznia 1995 r. (tj. obiektach, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania).

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektu składanego w ramach obszaru B programu wynosi do 150 000 zł, jednak nie więcej niż 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Adresatami programu w ww. obszarze mogą być: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Dofinansowanie obejmuje część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnych w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do
34 000 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, nie więcej niż 45% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą. Adresatami programu w ww. obszarze mogą być: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

Obszar D – likwidacja barier transportowych.

Dofinansowanie obejmuje część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Dofinansowaniem objęty jest zakup fabrycznie nowych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych lub przystosowanie posiadanych pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup i montaż windy lub innego urządzenia dostosowującego pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych).

Adresatami programu w ww. obszarze mogą być:

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe,gminy lub powiaty, (tj. placówki działające, co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn., co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej
    10 miesięcy w roku),
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

  1. do 120 000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. do 100 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych zwanych dalej „mikrobusami”, które
    w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. do 300 000 zł dla autobusów.

Maksymalne dofinansowanie projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wynosi nie więcej niż 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą, a w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej nie więcej niż 75% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do
15 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu (przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu), nie więcej niż 15% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Adresatami programu w ww. obszarze mogą być: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej albo przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Dofinansowanie obejmuje część kosztów utworzenia nowego warsztatów terapii zajęciowej (gdy na terenie powiatu brak WTZ) lub remont albo modernizacja istniejącego warsztatów terapii zajęciowej
-prace adaptacyjne, remontowe, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż
160 000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Wnioski w obszarach B, C, D i F programu należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań w terminie do dnia 21 lutego 2022 r.

 
W przypadku obszaru A i E programu projektodawcy składają wnioski bezpośrednio do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski, ul. Lindego 6, 60-573 Poznań w terminie ciągłym.

 Szczegółowe informacje dotyczące programu, w tym formularze wniosków oraz niezbędne załączniki, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.pfron.org.pl  (zakładka – programy i zadania PFRON/ Programy i zadania realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III) http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

OPŁATY:

Wniosek nie podlega opłacie

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania:

Anna Pawlak,                                                           

e-mail: anna.pawlak@pcpr.poznan.pl                

tel. 61 22 28 855                                                     

Skip to content