Likwidacja barier architektonicznych

Wniosek do pobrania:

Informacja dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się oraz będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe na dokonanie zmian architektonicznych.

Procedury dotyczące likwidacji barier architektonicznych

 1. Wniosek można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, I piętro, pokój 137 lub wydrukować ze strony internetowej www.pcpr.powiat.poznan.pl
 2. Wypełniony czytelnie i starannie wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
 3. Wniosek niekompletny wymaga uzupełnienia w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 4. W celu zapoznania się z warunkami mieszkaniowymi oraz weryfikacji zasadności zaproponowanego przez Wnioskodawcę rozwiązania przeprowadzana jest wizja lokalna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W trakcie wizji lokalnej sporządzany jest protokół zwierający opis sytuacji mieszkaniowej oraz zakres wnioskowanych prac.
 5. Rozpatrywanie wniosków następuje po otrzymaniu informacji z PFRON o wysokości środków na dany rok oraz po podziale tych środków na zadania przez Radę Powiatu w Poznaniu.
 6. Wniosek podlega ocenie punktowej zawartej w karcie oceny merytorycznej wniosku.
 7. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o obowiązujące Zarządzenie Dyrektora Powiatowego
  Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków PFRON.
 8. O przyznaniu lub o odmowie dofinansowania Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.
 9. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 10. Realizacja wniosku następuje na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą, która określa w szczególności: strony umowy, zakres zadania podlegającego dofinansowaniu, termin wykonania zadania, wysokość środków przyznanych na realizację zadania.
 11. Po wykonaniu prac przeprowadzany jest odbiór techniczny robót w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz sporządzany jest protokół odbioru.
 12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje końcowego rozliczenia dofinansowania po weryfikacji dokumentów rozliczeniowych (oryginały faktur po opisaniu zostają zwrócone Wnioskodawcy).

OPŁATY:

Wniosek nie podlega opłacie

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Sylwia Popławska-Weilandt

e-mail: sylwia.weilandt@pcpr.poznan.pl

tel. 61 22  22 906

Skip to content