Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji

Informacja dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

 1. Wniosek można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Słowackiego 8,
  I piętro, pokój 137 lub wydrukować ze strony internetowej www.pcpr.powiat.poznan.pl
 2. Wypełniony czytelnie i starannie wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.
 3. Wniosek niekompletny wymaga uzupełnienia w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków
  w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Rozpatrywanie wniosków następuje po otrzymaniu informacji z PFRON o wysokości środków na dany rok oraz po podziale tych środków na zadania przez Radę Powiatu w Poznaniu.
 5. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o obowiązujące Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przyznawania dofinansowania ze środków PFRON.
 6. O przyznaniu lub o odmowie dofinansowania Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.
 7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 8. Realizacja wniosku następuje na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą, która określa
  w szczególności: strony umowy, zakres zadania podlegającego dofinansowaniu, termin wykonania zadania, wysokość środków przyznanych na realizację zadania.
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje rozliczenia dofinansowania po weryfikacji dokumentów rozliczeniowych (oryginały faktur po opisaniu zostają zwrócone Wnioskodawcy).

OPŁATY:

Wniosek nie podlega opłacie

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Aleksandra Koziarzewska

e-mail: aleksandra.koziarzewska@pcpr.poznan.pl

tel. 61 61 22 22 905

Skip to content