Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II

Celem projektu jest objęcie wsparciem rodzin zastępczych i biologicznych  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu 10 gmin, Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań. W części realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt zakłada: –  kontynuację zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – diagnozę FAS dla 21 osób – diagnozę psychofizyczną  dziecka dla 60 osób – […]