Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II

Celem projektu jest objęcie wsparciem rodzin zastępczych i biologicznych  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu 10 gmin, Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań. W części realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt zakłada: –  kontynuację zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – diagnozę FAS dla 21 osób – diagnozę psychofizyczną  dziecka dla 60 osób – […]

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zapraszamy osoby, które mają chęci i gotowość by stworzyć bezpieczne środowisko zastępcze dla dzieci pozbawionych opieki ich własnych rodziców. Kto może zostać rodziną zastępczą? Rodzicami zastępczymi może zostać małżeństwo lub osoba / osoby nie pozostające w związku małżeńskim, które: – dają rękojmie należytego sprawowania […]

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin na składanie i realizację wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej. Wszystkie osoby niepełnosprawne uprawnione zachęcamy do złożenia wnioskuo dofinansowanie w formie elektronicznej, przy pomocy systemu SOW. platforma […]

Świadczenie Dobry Start

Informacja w sprawie świadczenia dobry start Od dnia 1 czerwca 2018 r., zgodnie z §2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,wprowadzono świadczenie dobry start. W związku z powyższym, poniżej przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące tego świadczenia. Komu przysługuje świadczenie dobry start? Świadczenie dobry start w […]

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powiatowe Centrum Rodzinie realizowało projekt skierowany do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Celem szczegółowym projektu było wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez: – zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu […]

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II”, realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.3 Usługi […]