Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.

Zapraszamy osoby, które mają chęci i gotowość by stworzyć bezpieczne środowisko zastępcze dla dzieci pozbawionych opieki ich własnych rodziców.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzicami zastępczymi może zostać małżeństwo lub osoba / osoby nie pozostające w związku małżeńskim, które:

– dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej,

– posiadają pełnie władzy rodzicielskiej,

– wypełniają obowiązek alimentacyjny (gdy wynika on z tytułu egzekucyjnego),

– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem (w dobrym stanie zdrowia oraz posiadają odpowiednie predyspozycje i motywacje do pełnienia tej funkcji potwierdzone opinią psychologa)

– zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dzieciom zaspokojenie potrzeb,

– co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodu,

– posiadają świadectwo ukończenia szkolenia i kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Jak zostać rodziną zastępczą?

Pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o zostaniu rodziną zastępczą jest złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie, który umożliwi uruchomienie procedury związanej ze spotkaniem z pracownikami PCPR, badaniami psychologicznymi, skompletowaniem stosownych dokumentów oraz wizyty w Państwa miejscu zamieszkania.

Czekamy na Państwa!

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 61 2269 206 lub mailowego: pcpr@powiat.poznan.pl.