Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II

Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II”, realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt zaplanowany na okres 36 miesięcy (od 01.03.2020 roku do 28.02.2023 roku).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do kolejnej edycji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”, którego Liderem jest miasto Poznań a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jednym z 13 partnerów.

Celem głównym tego projektu jest poprawa dostępu do usług Asystenta Rodziny , Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach domowych w rodzinach zastępczych a także wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze. Celem II edycji projektu jest: objęcie wsparciem 2405 osób, w tym 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu 11 gmin oraz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób prowadzących 50 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W części Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie projekt zakłada:

–  kontynuację zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

– diagnozę FAS dla 21 osób

– diagnozę psychofizyczną  dziecka dla 60 osób

– coaching rodzin zastępczych dla 36 rodzin

Całkowita wartość projektu 14 102 049,39  w tym dofinansowanie 13 362 880,66