Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Kolorowy pasek

Formy dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej

 

W ramach rehabilitacji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) realizuje dofinansowania do:

 

1. Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – podstawa prawna rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm. )

 

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, miedzy innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

 

Turnus jest organizowany dla osób ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności, potwierdzonym orzeczeniem lekarza orzecznika o stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci niepełnosprawnych, które nie ukończyły 16 roku życia a niepełnosprawność ich potwierdzona jest orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoba wymagająca opieki osoby drugiej na turnusie otrzymuje dofinansowanie również do opiekuna, za wyjątkiem osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności lub równoważny, pod warunkiem uzasadnienia takiej potrzeby przez lekarza wypisującego wniosek.

 

Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności, który posiada wnioskodawca. i tak:

1)       30 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,

2)       27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

3)       25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

4)       20 % przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON jeden raz w roku kalendarzowym na wniosek lekarza, jeżeli ich średni dochód netto, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,  nie przekracza kwoty:

   a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie 

       domowym,

   b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia dochodu, kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie pomniejsza się o kwotę przekroczenia dochodu.

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz na stronie http://pcpr.powiat.poznan.pl/

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON przyjmowane są na bieżąco w roku kalendarzowym.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dziecka orzeczenia o   niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu).

Wniosek nie może dotyczyć dofinansowania kosztów turnusu rehabilitacyjnego, poniesionych przed przyznaniem środków.

Po otrzymaniu pozytywnej informacji o przyznaniu dofinansowania, wnioskodawca sam wybiera sobie termin turnusu i ośrodek zgodnie z rodzajem schorzenia lub dysfunkcji, o czym powiadamia Powiatowe Centrum w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu. Oferty oraz adresy i telefony ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych udostępnia PCPR. Wykaz organizatorów i ośrodków znajduje się również na stronie www.empatia.mpips.gov.pl

2. Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – podstawa prawna rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.).

O dofinansowanie ze środków do ww. zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne, które:

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed  złożeniem wniosku,

- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków  technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wniosek nie może dotyczyć dofinansowania kosztów poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

 

Wnioski dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 oraz na stronie http://pcpr.powiat.poznan.pl/

 

3. Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - podstawa prawna rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.).

Wykaz przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, kryteria ich przyznawania przez lekarzy, okresy użytkowania oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia, a także przedmioty ortopedyczne podlegające naprawie ustala Minister Zdrowia.

 

O dofinansowanie zaopatrzenia w powyższe przedmioty oraz sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku dzieci przed ukończeniem 16 roku życia.

 

Średni miesięczny dochód netto osób ubiegających się o dofinansowanie, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,  nie może przekraczać kwoty:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

  a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na

      podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

  b) do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

Osoby niepełnosprawne z terenu powiatu poznańskiego ubiegające się o przyznanie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, składają wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

 

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dziecka orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do   wglądu),

- fakturę zakupu określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne,

albo

- kopię zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych.

 

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wraz z następującymi załącznikami:

1.    kopią dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność (oryginał do wglądu),

2.    kopią dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność (oryginał do wglądu) osoby/osób niepełnosprawnych pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą.

3.    aktualnym zaświadczeniem lekarskim od lekarza  lub specjalisty logopedy, rehabilitanta, który określi potrzebę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego  stosownie do potrzeb wynikających z przyczyn niepełnosprawności,

4.    w przypadku osoby uczącej się, która ubiega się o dofinansowanie do zakupu komputera dodatkowo opinia psychologa lub pedagoga szkolnego, uzasadniająca potrzebę posiadania komputera do celów rehabilitacji.

5.    ofertą cenową przedmiotu dofinansowania.

 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości 5 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą Poznańskim a Wnioskodawcą. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

 

Wnioski dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 oraz na stronie  http://pcpr.powiat.poznan.pl/   Wnioski można składać w każdym czasie.

 

4. Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - podstawa prawna rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.).

Likwidacja barier powinna:

- umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem,

- zwiększyć samodzielność i niezależność życiową osoby niepełnosprawnej,

- poprawić warunki pracy i nauki oraz jakość jej społecznego funkcjonowania.

 

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:

- ma trudności w poruszaniu się,

- jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.

Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych należy dołączyć:

1.       kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność Wnioskodawcy (oryginał do wglądu),

2.       kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność (oryginał do wglądu) osoby/osób niepełnosprawnych pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą,

3.       aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające opis przyczyny niepełnosprawności wraz z uzasadnieniem, że osoba ma trudności w poruszaniu się,

4.      udokumentowaną podstawę prawną zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu). Ewentualna zgoda właściciela mieszkania, w którym na stałe zamieszkuje wnioskodawca,  na dokonanie likwidacji barier.

 

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:

- jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z jej niepełnosprawności,

- nie uzyskała dofinansowania w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku.

Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się należy dołączyć:

1.     kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność Wnioskodawcy (oryginał do wglądu),

2.     kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność (oryginał do wglądu) osoby/osób niepełnosprawnych pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą,

3.       aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające opis przyczyny niepełnosprawności wraz z uzasadnieniem, że osoba ma trudności w porozumiewaniu się i przekazywaniu informacji w związku z istniejącą przyczyną niepełnosprawności,

4.       w przypadku osoby uczącej się dodatkowo opinię psychologa/pedagoga  szkolnego uzasadniającą potrzebę posiadania komputera w celu komunikowaniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego,

5.      ofertę cenową od sprzedawcy.

 

Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier technicznych należy dołączyć:

1.      kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność Wnioskodawcy (oryginał do wglądu),

2.       kopię dokumentu potwierdzającą niepełnosprawność (oryginał do wglądu) osoby/osób niepełnosprawnych pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą,

3.       aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające opis  niepełnosprawności i szczegółową informację, że zakup lub montaż urządzeń jest uzasadniony  potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,

4.      oferta cenowa od sprzedawcy.

 

Wnioski na likwidację barier przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu na bieżąco przez cały rok kalendarzowy.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie może przekroczyć 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek nie może dotyczyć dofinansowania kosztów poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

 

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz na stronie http://pcpr.powiat.poznan.pl/. Wnioski można składać w każdym czasie.

 

5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej – podstawa prawna rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U. Nr 63 poz. 587 ).

 

Warsztaty terapii zajęciowej są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Organizatorami warsztatów terapii zajęciowej mogą być fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty (osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi).

Działalność bieżąca warsztatów terapii zajęciowej finansowana jest w ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego.

 

Na terenie Powiatu Poznańskiego działa 8 warsztatów terapii zajęciowej:

 

1.   WTZ w Swarzędzu, Os, Kościuszkowców 13 dla 45 uczestników, - przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka,

2.    WTZ w Konarzewie, ul. Poznańska 19 i Otuszu 23 dla 84 uczestników – przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Promyk”,

3.   WTZ w Owińskach ul. Kolejowa 3 dla 32 uczestników – przy Wielkopolskim Związku Inwalidów Narządu Ruchu,

4.   WTZ w Drzązgowie 11 dla 20 uczestników – przy Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ Razem”,

5.   WTZ w Baranowie, ul. Wspólna 5 dla 20 uczestników – przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „ Roktar”,

6.   WTZ w Murowanej Goślinie ul. Mściszewska 10 dla 20 uczestników – przy Goślińskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych,

7.   WTZ w Luboniu ul. Romana Maya 1B dla 25 uczestników – przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”,

8.   WTZ w Pobiedziskach ul. Mieszka I 5 dla 25 uczestników – przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej dla Ciebie.

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji powyższych zadań udzielają pracownicy Działu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, pod nr telefonów 61 84-10-714, 61 84-10-717, 61 22-22-905, 61 22-22-906 lub 61 22-28-855.

 

Metadane

Źródło informacji:Aldona Janyszak-Laska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aldona Janyszak-Laska
Data wprowadzenia:2016-02-26 10:04:37
Opublikował:Aldona Janyszak-Laska
Data publikacji:2016-02-26 11:22:18
Ostatnia zmiana:2019-02-04 12:44:44
Ilość wyświetleń:11308
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij