Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Kolorowy pasek

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

L.p.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Temat kontroli

Data kontroli

Dostęp do informacji - osoba odpowiedzialna

Kontrole zewnętrzne 2008 r.

1.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Realizacja niektórych zadań w zakresie pomocy społecznej przez administrację samorządową powiatów w latach 2007 - 2008 (I półrocze)

27.08.2008 r.  -15.10.2008 r.

PCPR Poznań

ul. Zielona 8

Maria Stankowska

tel. 61 8410-710

2.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Ocena prawidłowości
i skuteczności realizacji projektu: "Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego." w ramach Poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12.11.2008 r.

PCPR Poznań

ul. Zielona 8

Tomasz Woźnica

tel. 61 8410-722

Kontrole zewnętrzne 2009 r.

1.

Wydział Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu

Ustalenie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej w zakresie dokonywania wydatków bieżących
w Rodzinnym Domu Dziecka

2,3,6 kwietnia 2009 r.

PCPR Poznań

ul. Zielona 8

Katarzyna Malinowska

tel. 61 8410-724

2.

Wydział Audytu
i  Kontroli  Starostwa Powiatowego
w Poznaniu

Ustalanie i przestrzeganie procedur kontroli finansowej w jednostce
w zakresie dokonywania wydatków rzeczowych.

7.07. -15.07.2009 r.

PCPR Poznań

ul. Zielona 8

Katarzyna Malinowska

tel. 61 8410-724

3.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Ocena prawidłowości
i skuteczności realizacji projektu: "Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego." w ramach Poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12 - 13. listopada 2009r.

PCPR Poznań

ul. Zielona 8

Tomasz Woźnica

tel. 61 8410-722

Kontrole zewnętrzne 2010 r.

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział w Poznaniu

Wydział Kontroli Płatników Składek

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń
z tego tytułu.

Prawidłowość
i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

05, 06 sierpnia oraz 25-27,30,31 sierpnia

2010 r.

PCPR Poznań

ul. Zielona 8

Katarzyna Malinowska

tel. 61 8410-724

Kontrole zewnętrzne 2011 r

1.

Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe sp. z o. o. na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu

Zapisy księgowe za okres trzech kwartałów 2011 r. pod względem zgodności z polityką rachunkowości, mające wpływ na rzetelne przedstawienie sytuacji finansowej i majątkowej

12-14 października 2011 r.

PCPR Poznań

ul. Zielona 8

Katarzyna Malinowska

tel. 61 8410-724

 

 

L.p.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Temat kontroli

Data kontroli

Dostęp do informacji - osoba odpowiedzialna

Kontrole zewnętrzne 2012 r

1.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Sprawowanie nadzoru nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej oraz nad prawidłowością wykorzystania przez warsztaty środków PEFRON

06, 11-19 i 28 czerwca 2012 r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Elżbieta Mazur

tel. 61 8410-714

Kontrole zewnętrzne 2013 r

1.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu projektu "Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego." - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez działania wspierające integrację społeczną i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy (2008-2013).

08.04..-12.06. 2013 r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Tomasz Woźnica

tel. 61 8410-722

2.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Kontrola doraźna w związku ze skargą z dnia 24 czerwca 2013 r., która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Poznaniu

15.07.2013 r. - 12.08.2013 r. z przerwą w dniach 29.07-2.08.2013 r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Elżbieta Mazur

tel. 61 8410-714

3.

Wydział Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu

Kontrola problemowa na temat ustalenia i przestrzegania procedur kontroli finansowej (2011 i 2012 rok)

07-18. października 2013 r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Katarzyna Malinowska

tel. 61 8410-724

4.

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej Warszawa

Weryfikacja prawidłowości wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków budżetowych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012.

21-25 października 2013 r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Marta Dziurla

tel. 61 8410-719

5.

Wydział Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu

Kontrola problemowa w Domu Rodzinnym w Swarzędzu na temat ustalenia i przestrzegania procedur kontroli finansowej (2011 i 2012 rok)

21-24 października 2013 roku

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Katarzyna Malinowska

tel. 61 8410-724

                                                    

                                                Kontrole zewnętrzne 2014 r.

 

L.p.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Temat kontroli

Data kontroli

Dostęp do informacji - osoba odpowiedzialna

1.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Kontrola doraźna w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej PCPR w Poznaniu na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

17 luty 2014 do 2.04.2014 r. z przerwami  

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Katarzyna Malinowska

tel. 61 8410-724

2.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Prawidłowość realizacji szkoleń, zatrudniania pracowników oraz dokonywania wybranych wydatków ze środków publicznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w okresie od stycznia 2012 do czerwca 2014 r.

19 sierpnia do 30 września 2014 r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Justyna Giecołd

tel. 61 8410-710

3.

Wydział Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu

Realizacja zadania - projekt "Pokonać wykluczenie.."

8 grudnia 2014 r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Katarzyna Malinowska

tel. 61 8410-724

                                             Kontrole zewnętrzne 2015 r.

 

L.p.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Temat kontroli

Data kontroli

Dostęp do informacji - osoba odpowiedzialna

1.

Wydział Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu

Prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego, likwidacje, prowadzenie inwentaryzacji

1-9 czerwca 2015 r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Katarzyna Malinowska

tel. 61 8410-724

2.

Wydział Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu

Prowadzenie ewidencji składników majątku trwałego, likwidacje, prowadzenie inwentaryzacji

15 czerwca .2015 r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Katarzyna Malinowska

tel. 61 8410-724

3.

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POKL w zakresie projektu Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powiatu poznańskiego.

POKL.07.01.02-3-005/08

23 czerwca 2015 r. do 24 lutego 2016 r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Justyna Giecołd

tel. 61 8410-710

                                             Kontrole zewnętrzne 2016 r.

  

L.p.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Temat kontroli

Data kontroli

Dostęp do informacji - osoba odpowiedzialna

1.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie poznańskim

27 stycznia do
29 lutego 2016 r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Justyna Giecołd

tel. 61 8410-710

 2.

Najwyższa Izba Kontroli

Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny Warszawa

Rozeznanie powiatu co do aktualnych i przyszłych potrzeb w zakresie rodzin zastępczych.

Działania na rzecz pozyskania osób do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz ich przygotowania gwarantującego odpowiedni standard.

Kierowanie dzieci do rodzin zastępczych, finasowanie ich pobytu oraz sprawowanie bieżącego nadzoru.

12 maja do

15 lipca 2016 r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Justyna Giecołd

tel. 61 8410-710

 3.

Wydział Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu

 

Gospodarka kasowa, gospodarka środkami  ZFŚS, sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzednich kontrolach.

28 września do

5 października 2016r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Katarzyna Malinowska

tel. 61 8410-724

                                              Kontrole zewnętrzne 2017 r.

L.p.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Temat kontroli

Data kontroli

Dostęp do informacji - osoba odpowiedzialna

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu

Wydział Kontroli Płatników Składek

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

06-20 lipca 2017 r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Justyna Giecołd

tel. 61 8410-710

                                                 Kontrole zewnętrzne 2019 r.

 

L.p.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Temat kontroli

Data kontroli

Dostęp do informacji - osoba odpowiedzialna

1.

Wydział Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu

 

Gromadzenie środków publicznych, w tym ustalenie procedur wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków publicznych, ustalenia i windykacji należności, ewidencji rozrachunków, zawierania umów związanych z gromadzeniem środków publicznych

15 kwietnia do 31 maja 2019 r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Katarzyna Malinowska

tel. 61 8410-724

2.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0021/15 pod względem merytorycznym i finansowym

22-25 lipca 2019 r.

PCPR Poznań

ul. Słowackiego 8

Jakub Jeżewski

tel. 61 2222-902

 

 

Metadane

Źródło informacji:Aldona Janyszak-Laska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aldona Janyszak-Laska
Data wprowadzenia:2008-11-24 12:44:47
Opublikował:Aldona Janyszak-Laska
Data publikacji:2008-11-24 12:46:18
Ostatnia zmiana:2019-07-22 11:45:19
Ilość wyświetleń:14247
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij